Outsourcing the right way.

Outsourcing like you should.

Outsourcing is the alternative of subcontracting another firm, business or freelancer to accomplish certain tasks that are better dealt with outside the company.

The choice of a company to delegate certain services to another company is quite strategic and business- minded. Such a decision is made after a thorough analysis.

The main purpose of a company is to remain in business and increase its revenue, thus, thrive and prosper in the market.

Outsourcing helps in readdressing so many inner issues of a company, including, but not limited to the financial ones.

Since it’s delegated work, trust is the main virtue in between the contracting and the contracted parties. 

So long as there is an immaculate job ethics outlined and respected in an outsourcing contract, it is a market- smart path to take, and healthy to the company’s image and revenues. 

How to maintain an ethical approach to outsourcing though?

As already established, it all starts with trust and respect.

This is advantageous to providing a wider business culture span for your enterprise, but it also allows for a better expense management.

This is an advantage.

Advantages should never be underpaid. 

Make the most of your BPO services experience- ethically.

Etika e Shërbimeve të Jashtme (Shërbimeve Outsourcing)

Të marrësh shërbime të jashtme siç e meriton.

Të marrësh shërbime të jashtme siç duhet.

Përftimi i shërbimeve të jashtme është zgjedhja alternative e nënkontraktimit të një firme, biznesi ose një agjenti të pavarur për të përmbushur detyra të caktuara që menaxhohen më mirë jashtë ndërmarrjes.

Të zgjedhësh një kompani tjetër për t’i deleguar shërbime të caktuara është një lëvizje mjaft strategjike dhe me nuhatje biznesi. Një vendim i tillë merret pas një analize të thelluar.

Qëllimi kryesor i një kompanie është të rrijë në treg dhe të rrisë të ardhurat e saj, pra, të rritet dhe të zgjerohet në treg.

Kontratimi i jashtëm ndihmon në mirëorganizimin e kaq shumë çështjeve të brendshme të një kompanie, nga ato financiare e përtej.

Meqenëse është punë e deleguar, besimi është virtyti kryesor midis palës kontraktuese dhe palës së kontraktuar.

Për sa kohë që ekziston një etikë pune e mirë caktuar, e përshkruar dhe respektuar sipas një kontrate mes palëve, delegimi i këtyre shërbimeve jashtë kompanisë del të jetë mënyrë e mprehtë e bërjes biznes dhe e frytshme për imazhin dhe të ardhurat e kompanisë.

Si të ruajmë një qasje etike ndaj shërbimeve të jashtme?

Siç është thënë tashmë, gjithçka fillon me besimin dhe respektin mes palëve.

Në këtë mënyrë, ndërmarrja juaj fiton kulturë më të gjerë biznesi, krahas shërbimeve të jashtme, ndërsa siguron menaxhim më të mirë të shpenzimeve.

Ky është qartazi një avantazh.

Avantazhet nuk mund të keqpaguhen kurrsesi.

Merrni më të mirën nga shërbimet BPO- në mënyrë etike.

Leave a Reply