Outsourcing the right way.

Outsourcing like you should.

Outsourcing is the alternative of subcontracting another firm, business or freelancer to accomplish certain tasks that are better dealt with outside the company.

The choice of a company to delegate certain services to another company is quite strategic and business- minded. Such a decision is made after a thorough analysis.

The main purpose of a company is to remain in business and increase its revenue, thus, thrive and prosper in the market.

Outsourcing helps in readdressing so many inner issues of a company, including, but not limited to the financial ones.

Since it’s delegated work, trust is the main virtue in between the contracting and the contracted parties. 

So long as there is an immaculate job ethics outlined and respected in an outsourcing contract, it is a market- smart path to take, and healthy to the company’s image and revenues. 

How to maintain an ethical approach to outsourcing though?

As already established, it all starts with trust and respect.

  • Be dignifying towards the company offering you outsourcing services. The company and its employees are doing a job that was inherently and originally part of your own work routine. Asking yourself whether they get the respect and financial reward they deserve helps in keeping you grounded and relevant. Outsourcing services cannot be taken for granted simply because you pay for the services.
  • Global Economy has facilitated a worldwide level of business communication and collaboration, on a day- to- day basis. This means the subcontracted company offering BPO services can be located just about anywhere in the world, since “market” as a concept has become increasingly more and more fluid.

This is advantageous to providing a wider business culture span for your enterprise, but it also allows for a better expense management.

This is an advantage.

Advantages should never be underpaid. 

  • Think of the Outsourcing company employees as shared. Envision a Venn diagram and go to the intersection of the two sets. These are the Outsourcing Employees. Treating them as yours just as much as the BPO company’s serves as a “check and balance” system for your inner work ethics too, not just the one you transmit to your subcontracted staff. So, keep your values coherent and single- standard. 

Make the most of your BPO services experience- ethically.

Etika e Shërbimeve të Jashtme (Shërbimeve Outsourcing)

Të marrësh shërbime të jashtme siç e meriton.

Të marrësh shërbime të jashtme siç duhet.

Përftimi i shërbimeve të jashtme është zgjedhja alternative e nënkontraktimit të një firme, biznesi ose një agjenti të pavarur për të përmbushur detyra të caktuara që menaxhohen më mirë jashtë ndërmarrjes.

Të zgjedhësh një kompani tjetër për t’i deleguar shërbime të caktuara është një lëvizje mjaft strategjike dhe me nuhatje biznesi. Një vendim i tillë merret pas një analize të thelluar.

Qëllimi kryesor i një kompanie është të rrijë në treg dhe të rrisë të ardhurat e saj, pra, të rritet dhe të zgjerohet në treg.

Kontratimi i jashtëm ndihmon në mirëorganizimin e kaq shumë çështjeve të brendshme të një kompanie, nga ato financiare e përtej.

Meqenëse është punë e deleguar, besimi është virtyti kryesor midis palës kontraktuese dhe palës së kontraktuar.

Për sa kohë që ekziston një etikë pune e mirë caktuar, e përshkruar dhe respektuar sipas një kontrate mes palëve, delegimi i këtyre shërbimeve jashtë kompanisë del të jetë mënyrë e mprehtë e bërjes biznes dhe e frytshme për imazhin dhe të ardhurat e kompanisë.

Si të ruajmë një qasje etike ndaj shërbimeve të jashtme?

Siç është thënë tashmë, gjithçka fillon me besimin dhe respektin mes palëve.

  • Trajtoni në mënyrë dinjitoze kompaninë që ju ofron shërbime të jashtme. Kompania dhe punonjësit e saj janë duke kryer operacione që përndryshe do të ishin pjesë e rutinës suaj të punës. Pyesni veten nëse ata marrin respektin dhe shpërblimin financiar që meritojnë, në mënyrë që të mos shkëputeni nga realiteti dhe të jini koherentë. Shërbimet e jashtme nuk mund të merren si të mirëqena thjeshtë sepse ju paguani për to.
  • Ekonomia globale ka bërë të mundur bashkëpunimin dhe komunikimin e bizneseve në nivel botëror dhe të ditëpërditshëm. Kjo do të thotë se kompania e nënkontraktuar që ofron shërbime BPO mund të ndodhet pothuajse kudo në botë, pasi vetë “tregu” si koncept është zgjeruar dhe është vështirësisht i përkufizueshëm.

Në këtë mënyrë, ndërmarrja juaj fiton kulturë më të gjerë biznesi, krahas shërbimeve të jashtme, ndërsa siguron menaxhim më të mirë të shpenzimeve.

Ky është qartazi një avantazh.

Avantazhet nuk mund të keqpaguhen kurrsesi.

  • Shikojini punonjësit e ndërmarrjes së nënkontraktuar si të juajit. Imagjinoni një diagram Venn-i dhe përqëndrohuni te pjesa e hijëzuar ku mbivendosen dy bashkësitë. Këta janë punonjësit e nënkontraktuar. T’i trajtoni ata sa të kompanisë së nënkontraktuar, aq edhe të juajit ju ndihmon të ruani një ekuilibër të shëndetshëm mes kryerjes së punës dhe etikës, si brenda, ashtu dhe jashtë biznesit tuaj. Pra, qëndroni koherent me vlerat e parimet.

Merrni më të mirën nga shërbimet BPO- në mënyrë etike.