BPO and the maneuverable bumps in the road!

BPO stands for Business Processes Outsourcing. 

In the present Digital Market, it sounds like BPO came about due to major changes in the Communication Infrastructure, with Internet reshaping everything known.

Indeed, BPO beginnings are way humbler than that.

Outsourcing those parts of the process that a small workshop or even a factory could not accomplish on their own started around the Era of Industrial Revolution.

BPO is intrinsically related to craftsmanship ambition and the vision of an entrepreneur.

In the present-day Digital Market, BPO is ubiquitous. After all, it has been around for almost 200 years by now.

The supply and demand for BPO has been increasing ever since, labeling it as a brand on its own, a valuable commodity.

With all the unpredictability of the economy and the intensification of the services, BPO keeps facing constant challenges.

Certain developed countries reevaluated the effect BPO had in their long term economic strategies and set about in a mission to take back these jobs in their own economy.

In an attempt to recentralize their workforce, governments passed laws and reconceptualized their economic policies, which almost resulted in a death blow for the BPO sector. 

Luckily, BPO is rather versatile and fluid, so it did eventually reestablish itself, and it is still doing so.

The staff is not constant, instead, it is a constantly changing one. This does help in refreshing the workforce, but it also interferes with stability of the staff, let alone the added cost of training new workers every now and then.

On the other hand, the low- cost workforce, revered for its convenience and efficacy, may easily be abused to undignifying salaries and unprofessional environments.

Not to put it on Artificial Intelligence, but it does have a measurable effect indeed in many professions and job titles, either by boosting or reducing their presence in the job market.

There are some bumps in the road, but completely workable, given the powerful machine of BPO. 

So, Outsourcing Industry, brace yourself!

Shërbimet e nënkontraktuara dhe pengesat e kapërcyeshme!

BPO (Business Process Outsourcing) përkufizohet si Transferimi i Proceseve të Biznesit apo Shërbime Nënkontraktimi.

Duket sikur shërbimet BPO e gjetën veten në tregun e sotshëm dixhital për shkak të ndryshimeve të mëdha në Infrastrukturën e Komunikimit, me Internetin qe rikrijoi gjithçka njihnim.

Në të vërtetë, fillimet e BPO janë shumë më te përulura se kaq.

Transferimi i atyre pjesëve të procesit te punës që një punishte e vogël apo edhe një fabrikë nuk i mbulonte dot vetë filloi rreth periudhës së Revolucionit Industrial.

Shërbimet BPO janë në thelb të lidhura me ambicien e zejtari dhe vizionin e një sipërmarrësi.

Në tregun e sotëm dixhital, Shërbimet BPO i gjen kudo ku hedh sytë. Fundja, kanë 200 vjet mes nesh.

Oferta dhe kërkesa për sherbimet BPO ka ardhur vetëm në rritje, duke i etiketuar ato si një markë më vete apo si mallra të çmueshme.

Duke marrë parasysh paparashikueshmërinë e ekonomisë dhe intensifikimin e shërbimeve, sektori BPO përballet vazhdimisht me sfida të njëpasnjëshme.

Vendet në zhvillim kanë gjetur një strehë të sigurt për ekonominë e tyre brenda sektorit BPO. Gjithçka ecte fjollë, deri kur telashet ia mbërrine te porta. Valët e pasojave ishin të pashmangshme.

Disa vende të zhvilluara rivlerësuan efektin që shërbimet BPO kishin në strategjitë e tyre ekonomike afatgjata dhe nisën misionin e rikthimit te këtyre vendeve të punës në ekonominë e tyre. 

Në një përpjekje për të ripërqëndruar fuqinë punëtore brenda vendit, qeveritë e këtyre vendeve miratuan ligje dhe rikonceptuan politikat e tyre ekonomike, të cilat pothuajse shkaktuan një goditje fatale për sektorin BPO.

Për fat të mirë, BPO është një sektor mjaft i larmishëm dhe i zhdërvjellet, kështuqë, dalëngadalë, nisi ta merrte veten e të rimëkëmbet.

Punonjësit e BPO janë të kontraktuar në terma afatshkurtra dhe afatmesme, duke çuar në një shkallë të ulët të tërheqjes së punonjësve.

Stafi nuk është konstant, përkundrazi, është një staf ne ndryshim konstant. Kjo ndihmon në përtëritjen e fuqisë punëtore, por gjithashtu ndërhyn në qëndrueshmërinë e stafit, pa folur ende për koston trajnimit të punonjësve të rinj herë pas here.

Sektorit BPO, duke qenë emblema e tregut global dhe dixhital, i duhet të manovrojë pa problem diferencat e Zonave Kohore. Kjo veçse tregon se sa të prekshëm dhe të ekspozuar ndaj stresit dhe sëmundjeve të lidhura me stresin janë punonjësit e BPO-së. çështjet shëndetësore janë një shqetësim i vazhdueshëm kur bëhet fjalë për punonjësit e sherbimeve të jashtme, kështuqë, politikat e brendshme të ndërmarrjeve BPO kane prirjen për ta korrigjuar këtë duke ofruar siguracion shëndetësor për stafin e tyre.

Nga ana tjetër, fuqia punëtore me kosto të ulët, e lavdëruar për komoditetin dhe efikasitetin e saj në punë, mund të gjendet kollaj në situata abuzive me paga jo- shpërblyese dhe mjedise joprofesionale.

Pjesa më e madhe e punës në një kompani BPO ka të bëjë me programe dhe sisteme që ndonjëherë i bëjnë punonjësit të ndihen të zëvendësueshëm. Kjo krijon një mjedis pune të pasigurt dhe thekson koeficientin e ulët të tërheqjes së punonjësve.

Jo për t’ia ngarkuar barrën e fajit Inteligjencës Artificiale, por prezenca e teknologjisë ka një efekt të matshëm në shumë profesione dhe vende pune, duke zëvendësuar njeriun në disa procese të punës.

Vërtet ka disa pengesa rrugës, por plotësisht te kapërcyeshme, duke pasur parasysh makinerinë e fuqishme të BPO- së.

Pra, Industri e shërbimeve BPO, bëhu gati!

Leave a Reply