Albanian Business Service Association-ABSA participated in the SME Assembly 2020, held online in two days in 16 and 17 of November. This yearly event is considered as one of the most important for the medium-size enterprises (SMEs) in Europe.

This event featured expertise from various fields, decision makers as panelist combined with interactive workshops and other informative sessions. The theme of this year is related to resilience of SMEs in the face of pandemic as comes as no surprise, considering that it is the first online assembly ever held as well due to the COVID-19 situation.

The SMEs face still a variety of problems due to the pandemic situation. The most important lesson for SMEs from Albania or that operate in the country is to engage in such events. ABSA has urged its members and interested parties to join the online Assembly. This event represents a good opportunity for small business to have their voice heard and convey their needs at EU level.

At times of crisis and unforeseen circumstances, there is power in collaboration and in being there for one another. Especially with the prospect that digitalization offers, governments are keen into partaking in initiatives that can keep the business afloat. There were discussions on being prepared for a second major lockdown, although only these words could suffice to spread fear among the SMEs in Albania.

As ABSA has conducted a survey in April 2020 during the lockdown in Albania and delivered its results and recommendations to the Albanian Government via the Prime Minister’s office. Moreover, during August and September there were organized a series of webinars targeting the economic, logistic and technological aspects of the SMEs in Albania. Challenges discussed in the assembly can relate to those of the SMEs in Albania, such as lack of payments and liquidity, trade and management of capital and so on. Given the situation in the assembly there were discussions of a recovery plan that would be implemented at national level and the creation of an observing body that would foresee the late payments and liquidity to the SMEs.

ABSA as an organization representing, lobbying and advocating for the Business Service Sector [Business Process Outsourcing (BPO) has other sectors such as Shared Services Centers (SSCs), Information Technology Outsourcing (ITO) and Research &

Development (R&D)] sees this recommendations as an opportunity for this business sector to embrace further digitalization of their economic activities. In the near future motivated by the discussions in this assembly ABSA will organise activities to adress this transition and motivate its mebmers and business in general.

For more information, please visit the link of the event: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-assembly_en

Eu Commission news about the Assembly: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/category/sme-assembly/

ABSA merr pjesë në ngjarjen më të rëndësishme për NVM-të në Evropë – Asambleja e NVM-ve 2020

Albanian Business Service Association-ABSA mori pjesë në Asamblenë e NVM-ve 2020, mbajtur online në dy ditë në 16 dhe 17 Nëntor. Kjo ngjarje vjetore konsiderohet si një nga më të rëndësishmet për ndërmarrjet e mesme (NVM) në Evropë.

Kjo ngjarje pati jesëmarrje nga ekspertë të fushave të ndryshme, nivele vendimmarrëse si panelist kombinuar me seminare interaktive dhe seancat e tjera informative. Tema e këtij viti ka të bëjë me aftësitë ripërtëritëse të NVM-ve përballë pandemisë, pasi nuk është për t’u habitur, duke marrë parasysh se është asambleja e parë në internet e mbajtur ndonjëherë gjithashtu për shkak të situatës COVID-19.

NVM-të përballen me një sërë problemesh për shkak të situatës pandemike. Mësimi më i rëndësishëm për NVM-të nga Shqipëria ose që veprojnë në vend është të përfshihen në ngjarje të tilla. ABSA ka nxitur anëtarët e saj dhe palët e interesuara të bashkohen në Asamblenë online. Kjo ngjarje përfaqëson një mundësi të mirë për biznesin e vogël që të dëgjojë zërin e tyre dhe të përcjellë nevojat e tyre në nivelin e BE-së.

Në kohë krizash dhe rrethanash të paparashikuara, ekziston një fuqi në bashkëpunim dhe në të qenit atje për njëri-tjetrin. Sidomos me perspektivën që ofron dixhitalizimi, qeveritë janë të etur të marrin pjesë në iniciativa që mund të mbajnë biznesin në këmbë. Kishte diskutime mbi përgatitjen për një bllokim të dytë të madh, megjithëse vetëm këto fjalë mund të mjaftonin për të përhapur frikë midis NVM-ve në Shqipëri.

Ndërsa ABSA ka kryer një studim në Prill 2020 gjatë periudhës së karantinës në Shqipëri dhe i dha rezultatet dhe rekomandimet e saj Qeverisë Shqiptare përmes zyrës së Kryeministrit. Për më tepër, gjatë gushtit dhe shtatorit u organizuan një seri uebinarësh që synonin aspektet ekonomike, logjistike dhe teknologjike të NVM-ve në Shqipëri. Sfidat e diskutuara në asamble mund të lidhen me ato të NVM-ve në Shqipëri, të tilla si mungesa e pagesave dhe likuiditetit, tregtia dhe menaxhimi i kapitalit etj. Duke pasur parasysh situatën në asamble, u diskutuan për një plan rikuperimi që do të zbatohej në nivelin kombëtar dhe krijimin e një organi vëzhgues që do të parashikonte pagesa të vonuara dhe likuiditetin për NVM-të.

ABSA si një organizatë që përfaqëson, lobon dhe avokon për Sektorin e Shërbimit të Biznesit [Nënkontrata e Procesit të Biznesit (BPO) ka sektorë të tjerë të tillë si Qendrat e Shërbimeve të Përbashkët (SSC), Nënkontrata e Teknologjisë së Informacionit (ITO) dhe Kërkimi dhe Zhvillimi (R&D)] i sheh këto rekomandime si një mundësi për këtë sektor të biznesit për të përqafuar dixhitalizimin e mëtejshëm të aktiviteteve të tyre ekonomike. Në të ardhmen e afërt të motivuar nga diskutimet në këtë asamble ABSA do të organizojë aktivitete për të adresuar këtë tranzicion dhe për të motivuar biznesmenët e saj dhe biznesin në përgjithësi.

Për më shumë informacion, ju lutem vizitoni linkun e eventit: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-assembly_en

Lajmet e Komisionit të BE-së për Asamblenë: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/category/sme-assembly

Leave a Reply