Anketimi: “Pasojat e Pandemisë Covid19 në Sektorin e Shërbimeve” është një iniciativë e Albanian Business Services Association. Qëllimi I këtij anketimi është të mbledhja e informacioneve të vlefshme mbi impaktin dhe pasojat që pandemia COVID-19 po shkakton mbi këtë sektor. Priten sygjerime të mundshme mbi minimizimin e efektet negative të situatësPasqyrimi përfundimtar dhe sugjerimet do t’i prezantohen Qeverisë Shqiptare për shqyrtim. Kjo mund të ndikojë në përmirësimin e masave të marra për bizneset e shërbimit.