Në këtë studim, grupi Fiber, mbështetur nga RISI Albania, përpiqet të kuptojë sjelljen e tregut anglez dhe aftësinë e tij për të adaptuar praktikat e tij të jashtme, bazuar në zhvillimet e fundit në industrinë e nënkontraktimit.

Qëllimi i këtij raporti të studimit të tregut është të krijojë një pasqyrë të plotë të tregut aktual të BPO-së (proceseve të nënkontraktuara të biznesit) në Mbretërinë e Bashkuar, duke përfshirë madhësinë e tregut, analizat sektoriale, vlerësimet financiare dhe ekonomike, analizën e kujdesit shëndetësor dhe tregtinë elektronike ‘e-commerce’.

Gjetjet tregojnë se Shqipëria ka shumë potencial për të qenë një rast i suksesshëm i nënkontraktimit të shërbimeve në tregun e Mbretërisë së Bashkuar, veçanërisht për sa i përket sektorit ‘e-commerce’, ‘data entry’ dhe ‘ITO’. Po ashtu, në studim tregohet se sektori i nënkontraktimit të shërbimeve të sigurimeve është pak i eksploruar, por që paraqet një sektor të synuar të suksesshëm.

Për tu pajisur me raportin e studimit, drejtohuni këtu.