How to Ensure Data Security in BPOs?

Ensure Data Security in BPOs

With the ever-growing technological advancements and the increasing use of Internet worldwide, the data security and privacy have always been a primary concern for the business process outsourcing companies as they are responsible for the stakeholders including the vendors, suppliers and the client-companies. Since most of the transactions takes place over Internet and in most cases the […]

Improve Your BPO Partner Relationship

Improve Your BPO Partner Relationship

Business Process Outsourcing is the vein of a successful and ever-growing business. In a business relationship, BPO means trusting your business partner with crucial segments of your daily operations. What a business might sometimes miss is the binary relationship between both companies- they coexist to ensure a better growing environment for their mutual goal and […]

Human Resources and Technology- an improbable paradox that Business makes possible!

Human Resources Albania

Human Resources technology is growing more and more important in a stable way. HR technology system is already adopted by many companies. Present day HR technology has surpassed itself, going far beyond all predictions, with solutions that only start with the storing of your employees’ names.   Companies have recently shown that they are more than […]

Selecting Outsourcing Partners 

Selecting Outsourcing Partners   Outsourcing a chunk of your business processes is a key factor to a successful strategy.  Choosing a trust-worthy partner in sharing the burden of work and joy of success is fundamental.   It changes everything.   These are the kind of decisions that are taken keeping a cool head and sharper than ever business instincts.  Yet, there is a pure […]

Takim online: “Ndikimi i pandemisë në ekonominë e bizneseve shqiptare dhe masat për tejkalimin e saj”

Gjatë muajit gusht u mbajtën tre takime të njëpasnjëshme informuese në lidhje me efektet e pandemisë në ekonominë e bizneseve shqiptare, si dhe masat e marra për të tejkaluar këtë situatë.   Pjesë e takimeve ishin ekspertë nga fusha të ndryshme si financa, statistika, jurisprudenca, informatika dhe burimet njerëzore.   Përfaqësues nga Banka Botërore, Inspektoriati i Punës, Zyra e Punës, Kryeministria dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale i dhanë më shumë vlerë takimeve të realizuara.  Në takimin e parë u paraqit situata ekonomike e bizneseve në Shqipëri e krijuar nga pandemia COVID-19 dhe masat që ishin marrë për të tejkaluar këtë situatë.   Z. Veton Kurtsmajlaj, ekspert i analizës dhe statistikave gjatë takimit ndau disa të dhëna nga sondazhi nga ku rezultoi që:  23.53% nuk kanë operuar gjatë pandemisë  70.59% kanë operuar me kapacitet të reduktuar  6% kanë operuar me kapacitet të plotë   Ndërsa Z. Arsen Mema, kontabël i miratuar u ndal tek masat e marra, të cilat kanë ndihmuar në ndalimin e përhapjes së virusit, si karantina dhe bllokimi i qarkullimit, gjë e cila ka ulur ndjeshëm shitjet. Gjithashtu, një pjesë e madhe e kompanive kanë hasur vështirësi në aksesimin e inputeve, si materiale dhe lëndë e parë për të vazhduar aktivitetin e tyre, kështu kompanitë kanë marrë goditje në të dyja anët e mekanizmit të biznesit.”  Znj. Florensa Haxhi, përfaqësuese nga Kryeministria, bëri të ditur që janë në bashkëpunim e sipër sëbashku me Bankën Botërore që nga muaji prill për zhvillimin e e- Commerce, pasi, sipas një analize të BB problematika kryesore qëndron tek e-pagesat.  “Ka shumë biznese të cilat nuk ofrojnë platforma ku mund të bëjnë pagesa në kohë reale kur realizohen blerje online dhe ne po punojmë […]

Sell it out… the BPO way!

What is a BPO vendor?  As a customer, you have definitely been within a BPO vendor’s reach and profited from a BPO vendor’s services all the while referring to them as “the people that get the job done”.  That last part of the sentence is quite true, so, fear not, a BPO vendor is surely […]

Country- Grown BPO: A fresh Perspective

Country- grown BPO: a fresh perspective  English  Great News!  Business Process Outsourcing Industry is non- discriminative. It finds itself at home even in a pastoral or rural landscape.   Countries and villages have historically given rise to more urbanized and centralized areas, thus, cities. The countryside and the BPO industry are intrinsically linked to one another.  It […]

BPO trends that are here to stay- 2020 and beyond

2020 has been a long year, for all kinds of reasons. It does indeed span over 12 months, just like any other Gregorian year, but it feels like there was something more to this one, 2020, that looks like a play on numbers. Beyond what was unexpected, pandemic and it all, a lot has happened […]

Challenges of BPO

BPO and the maneuverable bumps in the road! BPO stands for Business Processes Outsourcing.  In the present Digital Market, it sounds like BPO came about due to major changes in the Communication Infrastructure, with Internet reshaping everything known. Indeed, BPO beginnings are way humbler than that. Outsourcing those parts of the process that a small […]

Ethics of Outsourcing

Outsourcing the right way. Outsourcing like you should. Outsourcing is the alternative of subcontracting another firm, business or freelancer to accomplish certain tasks that are better dealt with outside the company. The choice of a company to delegate certain services to another company is quite strategic and business- minded. Such a decision is made after […]