Në Samitin e 3-të “CEE Digital Services Matchmaking”, pjesë e të cilit ishte dhe ABSA së bashku me partnerët e saj, juria VIP me 31 CIOs / CTOs globalë votoi për të dalluar 4 kompani për përsosmërinë e tyre në krijimin e zgjidhjeve dixhitale.

Më shumë se 138 të pranishëm morën pjesë online në platformën Hopin, me takime video të drejtpërdrejta kokë më kokë dhe në salla Takimesh private me 29 Folës gjithsej. Juria dhe folësit vinin nga ndërmarrje të mëdha dhe nga ndërmarrje të vogla e të mesme (NVM) nga SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Zvicra, Holanda, Belgjika, Finlanda, Danimarka, Suedia dhe Japonia. Ofruesit e shërbimeve digjitale vinin nga shtete të Evropës Qendrore Lindore si Polonia, Hungaria, Rumania, Ukraina, Bjellorusia, Sllovakia, Republika Çeke, Bullgaria, Moldavia, Shqipëria, Letonia dhe Lituania.

Evente si ky samit, i cili zhvillohet një herë në tre muaj, lidhin blerësit e teknologjisë globale me ofruesit kryesorë të shërbimeve digjitale nga Evropa Qendrore Lindore.

Pas prezantimeve në format Live Video (12 minuta) para Anëtarëve tanë të Jurisë VIP, kompanitë e mëposhtme fituan “Top CEE Digital Services Solutions Awards”.

Datasentics

CodersPeak

Qore Technologies

ActiveGraf

Videot e Prezantimeve të tyre do të jenë në dispozicion në YouTube (kanali i Biznesit të Biznesit CEE) nga 18 Janari.

Takimi i 4-t “CEE Digital Services Matchmaking Summit” është vendosur në datën 21 maj, me fokus tregun japonez. Menjëherë pas kësaj, Samiti i 5-të i “CEE Digital Services Matchmaking Summit “ do ta kthejë vëmendjen në tregun e Shteteve të Bashkuara, i caktuar për në 17 Qershor. Të dyja ngjarjet pranverore janë planifikuar si ndërthurje e pjesëmarrjes online (platforma Hopin) dhe offline, me një audiencë të madhe globale në internet dhe audienca VIP, në Varshavë dhe Krakov.

 English:

At the 3rd quarterly CEE Digital Services Matchmaking Summit, attended by ABSA and its partners as well, the VIP jury of 31 global CIOs/CTOs voted to distinguish 4 companies for their excellence in creating digital solutions.

More than 138 attendees took part online on the Hopin platform, with 1-on-1 direct video meetings, private Meeting rooms, and 29 Speakers. Jury and Speakers came from large enterprises and SMEs from US, UK, Germany, Switzerland, Holland, Belgium, Finland, Denmark, Sweden, and Japan. From across CEE, digital services providers came from Poland, Hungary, Romania, Ukraine, Belarus, Slovakia, Czech Republic, Bulgaria, Moldova, Albania, Latvia, and Lithuania.

These quarterly events connect global technology buyers with top digital services providers from Central Eastern Europe.

After Live Video presentations (12 minutes) in front of our VIP Jury Members, the following companies won “Top CEE Digital Services Solutions Awards.”

Datasentics

CodersPeak

Qore Technologies

ActiveGraf

Videos of their Presentations will be available on YouTube (CEE Business Media channel) from 18 January.

The 4th CEE Digital Services Matchmaking Summit is set for 21st May, with a focus on the Japanese market. And shortly thereafter, the 5th CEE Digital Services Matchmaking Summit will turn its focus to the United States market, set for 17 June. Both spring events are planned as Hopin hybrid, with a large global audience online, and In-Person VIP audiences in Warsaw and Krakow.

Leave a Reply