Country- grown BPO: a fresh perspective 

English 

Great News! 

Business Process Outsourcing Industry is non- discriminative. It finds itself at home even in a pastoral or rural landscape.  

Countries and villages have historically given rise to more urbanized and centralized areas, thus, cities. The countryside and the BPO industry are intrinsically linked to one another. 

It was the expansion of the industry that generated greater communities, centralized around factories that would provide a job for almost all the families… and these communities that started out as an industrialized version of the countryside were the first cities. 

What is it about the rural areas attracting more and more of the Outsourcing Industry?  

It has even developed and established itself as a trend of the BPO sector. 

There are some good reasons to this gravitation towards this non- conventional, yet, original setting. 

The infrastructure of the rural areas is BPO- made.  

An open and industrial- looking site is calling for outsourcing investment. Cities are overcrowded nowadays. What used to be towns have now evolved into great cities and the old cities are now the new metropolitan areas. This is a twofold move. 

As the cities grow bigger, there is virtually room for everyone and everything, in order to provide for… everyone. The BPO industry spanned similarly, from urban to rural.  

The nice thing is that the “rural” part never got rudimentary.  

As a nice treat, it is slowly generating more and more pull. Rural- based outsourcing industry is now a sustainable propeller of the countryside business machine. 

How about the services they provide? 

When going on a country vacation, the goal is to replenish all your energies and come back to your refreshed routine with a new take on it all.  

The same rule applies to the BPO sector. It gave itself the chance to reconceptualize its strategy towards the new millennium civilization and economy in meeting the needs of a new audience through an upgraded staff enriched with rural area experience. 

What a rural area experience points to is loyalty. Employees that work in a countryside- based outsourcing branch are there to stay. The branch or the company sees a high retention rate in its staff. This is all due to the fact that employees are seen as the crucial mechanism in keeping the industry going and their role, non- disposable, despite the automatization of the processes. 

The staff in the rural BPO sector notices a continuity element in the company and responds positively to it.  

Rural BPO has also turned into a talent agent or headhunter. Junior entrepreneurs and young businesses are getting more and more affiliated with the existing companies in the sector. This is not just a chance for a person, household or the community that it will support. This is a contribution to the society and a stepping stone to the economy of the next decade and further beyond.  

BPO rurale– një perspektivë e freskët 

Shqip 

Lajm i mirë! 

Industria e Shërbimeve të Nënkontraktuara nuk diskriminon. I jep të njëjtat mundësi edhe zonave rurale e jashtëqytetase.  

Peizazhi rural dhe fshatrat kanë qenë ato që lejuan së pari ngritjen e zonave më të urbanizuara dhe të centralizuara, pra, qyteteve. Fshati dhe Sektori i Shërbimeve të Nënkontraktuara janë që në gjenezë të lidhur ngushtësisht me njëri-tjetrin. 

Ishte pikërisht zhvillimi i industrisë që ushqeu zgjerimin e komunitetit, të qendërzuar rreth fabrikave të cilat do të siguronin një vend pune e të ardhura për pothuajse të gjitha familjet e zonës … dhe këto komunitete që filluan si një version i industrializuar i fshatit u njohën shumë shpejt si qytetet e para. 

Çfarë kanë ndryshe zonat rurale që po tërheqin gjithnjë e më tepër Industrinë e Burimeve të Jashtme? 

Kjo lëvizje madje e ka zhvilluar dhe paraqitur veten si një nga trendet më të reja brenda sektorit BPO. 

Ekzistojnë arsye të forta pas këtij gravitacioni të fuqishëm drejt sfondit jo konvencional, por edhe të natyrshëm të peizazhit rural.  

Infrastruktura e zonave rurale duket si e krijuar enkas për sektorin BPO. 

Një vend i hapur dhe me tipare industriale ngjan sikur e thërret për investime Industrinë e Nënkontraktimit. Ditët e stome, qytetet janë të tejpopulluara. Ato që dikur ishin qyteza, tani janë shndërruar në qytete të mëdha dhe qytetet e vjetra tani janë zonat e reja metropolitane. Kjo lëvizje ka prurje të dyfishtë. 

Ndërsa qytetet zgjerohen përherë e më shumë, duket sikur ka vend për të gjithë dhe për gjithçka, në mënyrë që qyteti të prodhojë për… të gjithë! Industria e Shërbimeve të Jashtme ka pësuar një shtrirje të ngjashme, nga urbane në rurale. 

Më e bukura në këtë rritje është që pjesa “rurale” nuk mbeti asnjëherë patericë e urbanes. 

Si një e mirë e shtuar, ky sektor ngadalë po prodhon gjithnjë e më shumë tërheqje. Industria rurale e BPO-së është tani një motor i vetëqëndrueshëm i makinerisë së madhe të biznesit. 

Po në lidhje me shërbimet që BPO-ja rurale ofron? 

Kur shkoni për pushime në fshat, qëllimi është të rimerrni energji dhe t’i riktheheni rutinës suaj të ripërtërirë me një qasje të re për çdo gjë. 

I njëjti rregull vlen dhe për sektorin BPO. Ai i ka dhënë vetes mundësinë të rikonceptualizojë strategjinë e tij drejt civilizimit dhe ekonomisë së mijëvjeçarit të ri në plotësimin e nevojave të një audiencë të re, përmes një stafi të përditësuar e të pasuruar me përvojën që vjen nga zonat rurale. 

Tipari më dallues i të ashtuquajturës “përvojë e zonës rurale” është besnikëria. Punonjësit e një dege rurale kompanie nënkontraktore shfaqin qëndrueshmëri. Dega apo kompania vëren një normë të lartë të mbajtjes së stafit. Kjo është për shkak se punonjësit shihen si mekanizëm vendimtar në vazhdimësinë e industrisë dhe roli i tyre është i pazëvendësueshëm, pavarësisht automatizimit të një pjese të proceseve. 

Stafi në sektorin e BPO- së rurale shquan një element vijueshmërie në kompani dhe i përgjigjet pozitivisht. 

BPO-ja rurale është shndërruar gjithashtu në një hulumtues apo agjent talentesh. Sipërmarrësit rishtarë dhe bizneset e reja janë gjithnjë e më shumë të lidhur me kompanitë ekzistuese të këtij sektori. Kjo nuk është vetëm një mundësi e mrekullueshme për një person, familje, komunitet apo bashkësi të tërë që përfiton. Ky është një kontribut për shoqërinë dhe një gur themeli në ekonominë e dekadës tjetër e përtej. 

Leave a Reply