With the ever-growing technological advancements and the increasing use of Internet worldwide, the data security and privacy have always been a primary concern for the business process outsourcing companies as they are responsible for the stakeholders including the vendors, suppliers and the client-companies. Since most of the transactions takes place over Internet and in most cases the data processing is done by offshore BPO service providers, they demand for secure environment.   

 Control Over Technology 

 Enforcing strict data privacy would help the BPO companies stay ahead of others. Therefore, taking stringent measures to control information leakage from the company via Internet or other means has become a necessity for their survival in the industry. Using appropriate software to block any attempts made to download or copy files/ data from the company’s system and preventing unauthorized access to systems/ files/ folders helps overcome data loss. 

 Control Over Internet/ Cloud 

 Large firms that outsource to BPO companies actually risk their data. The vendors are now increasingly becoming conscious about the data security as the processing these days take place on cloud or even at the client’s environment. The information security is, thus, becoming critical day-by-day. Companies now go beyond just internal security and make sure of cloud security/ network security to prevent any unauthorized access and have control over the data. 

Control Over Employees 

 Signing Non-Disclosure Agreement with employees and letting them know about the potential risk associated with the data security. 

Blocking the Internet access wherever it is not necessary on the floor. 

Preventing employees from carrying information through any means- paper, USBs, mobile phones or any other recordable devices by adopting stringent policies. Creating a paperless environment and prohibiting people from bringing devices to the office premises would prevent any information leakage. 

Disaster Recovery and Information Security 

 The whole plan of disaster recovery cannot be complete without the data security plans and thus the right planning and strategies for disaster recovery management that can sustain any kind of infrastructure failure would not only support ‘business continuity’ but also prevent data theft/ loss in the midst of crisis. 

Develop and Adopt the Best Practices 

 Due to mounting cybercrimes, the threat of data loss/ theft is widely prevalent in the industry. Developing the best practices that fit the company’s policies that cater to internal security/ network security would keep hackers away from the company’s critical information. This way, the company also commits itself to data protection while ensuring compliance for its clients. 

Constant monitoring of business functions and continuous assessment, evaluation and improvement of information security measures that match with industry standards and foreseeing the possible threats that could arise in future, would prevent the information loss. 

Si të mundësojmë sigurinë e të dhënave në Bizneset e Nënkontraktimit?  

Me zhvillimet teknologjike gjithnjë në rritje dhe përdorimin e shtuar të Internetit në mbarë botën, siguria dhe privatësia e të dhënave ka qenë prej kohësh shqetësimi kryesor për kompanitë që japin shërbime të jashtme biznesi, pasi ato janë përgjegjëse për shërbimin ndaj palës së interesuar, ku përfshihen shitësit, furnizuesit dhe kompanitë kliente. Meqenëse shumica e transaksioneve kryhen përmes internetit dhe në shumicën e rasteve përpunimi i të dhënave bëhet nga kompani të nënkontraktuara që ndoshen në një shtet tjetër, siguria e një mjedisi të tillë bëhet e domosdoshme. 

Kontrolli mbi teknologjinë 

Zbatimi rigoroz i privatësisë së të dhënave ndihmon kompanitë e nënkontraktuara t[i paraprijnë konkurrentëve. Për këtë arsye, marrja e masave të rrepta për të kontrolluar rrjedhjet e informacionit nga kompania përmes internetit ose mjeteve të tjera është shndërruar në domosdoshmëri për të qëndruar suksesshëm në treg . Përdorimi i programeve e sistemeve të projektuara për të bllokuar çdo përpjekje për të shkarkuar ose kopjuar skedarë / të dhëna nga sistemi i kompanisë dhe parandalimi i hyrjes së paautorizuar në sisteme / skedarë / dosje ndihmon në anashkalimin e humbjes së të dhënave. 

Kontrolli mbi Internetin / Cloud-in 

Firmat e mëdha që i transferojnë operacionet drejt kompanive të jashtme (BPO) janë në fakt duke rrezikuar të dhënat e tyre. Marrësit e këtyre shërbimeve tani po bëhen gjithnjë e më të vetëdijshëm për sigurinë e të dhënave pasi përpunimi këto ditë zhvillohet në Cloud apo edhe në kompaninë e klientit. Siguria e informacionit po bëhet kritike çdo ditë e më shumë. Kompanitë tani shkojnë përtej sigurisë së brendshme dhe garantojnë sigurinë e Cloud-it / sigurinë e rrjetit për të parandaluar çdo ndërhyrje te të dhënat duke pasur kontroll mbi to. 

Kontrolli mbi punonjësit 

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mosdeklarimit me punonjësit dhe njoftimi i tyre për rrezikun e mundshëm që lidhet me sigurinë e të dhënave. 

Bllokimi i linjës së Internetit kudo që nuk është i nevojshëm në atë kat të godinës së kompanisë. 

Parandalimi i punonjësve nga bartja e informacionit përmes çfarëdolloj forme – letër, USB, telefon celular apo me anë të ndonjë ndonjë pajisjeje tjetër duke miratuar politika të rrepta. Krijimi i një mjedisi pune pa letra e blloqe dhe ndalimi i njerëzve për të sjellë pajisje në ambientet e zyrës do të parandalonte çdo rrjedhje informacioni. 

Kontrolli i Dëmit dhe Siguria e Informacionit  

Gjithë strategjia e rikuperimit të dëmit mund të rezultojë e mangët pa planet e sigurisë së të dhënave. Planifikimi dhe strategjitë e duhura për menaxhimin e rikuperimit të dëmit duhet të mbështesin çdo lloj dështimi në infrastrukturë, krahas vazhdimësisë së biznesit. Gjithashtu, strategjitë e kontrollit të dëmit parandalojnë vjedhjen / humbjen e të dhënave në mes të një situate kritike.  

Zhvilloni dhe Miratoni Rregullore më të forta 

Për shkak të krimeve në internet, rreziku i humbjes / vjedhjes së të dhënave është gjerësisht i përhapur në industri. Zhvillimi i praktikave më të mira në punë që përshtaten me politikat e kompanisë dhe kujdesen për sigurinë e brendshme / sigurinë e rrjetit do të mbante larg hakerat nga informacione kritike për kompaninë. Në këtë mënyrë, kompania gjithashtu angazhohet në mbrojtjen e të dhënave duke siguruar pajtueshmëri për klientët e saj.  

Monitorimi i vazhdueshëm i funksioneve të biznesit dhe vlerësimi e përmirësimi i vazhdueshëm i masave të sigurisë së informacionit që përputhen me standardet e industrisë dhe parashikimi i rreziqeve të mundshme që mund të shfaqen në të ardhmen do të parandalonte humbjen e informacionit.