Business Process Outsourcing is the vein of a successful and ever-growing business.

In a business relationship, BPO means trusting your business partner with crucial segments of your daily operations.

What a business might sometimes miss is the binary relationship between both companies- they coexist to ensure a better growing environment for their mutual goal and interest.

The stronger this bond, the more successful the contracting company gets.

Focusing on building a proactive relationship with your Outsourcing company nurtures your business growth and merges the synergy into something that is greater than the sum of its parts.

Just like in anything, you can always get better at evolving your BPO relationship into a fruitful collaboration.

Encourage an interactive communication between the two parties.

This holds true for every relationship indeed. Communication is the key to working out any problem and it never allows any unpleasant or unexpecteed situation to be mitified to something unresolvable.

Emphasizing the importance of constant interaction while remaining ethical and discrete in sensitive topics keeps the environment of such relationship healthy and constructive.

Do not overstress your partnership

Sure, it is not a “no strings attached” partnership. Both organizations have decision-making rights and obligations they have to meet.

If you become too demanding or controlling at the expense of the subcontracted company, you risk tarnishing the quality of your partnership. This undermines the mutual trust and eventually leads to a blotted and undignifying end of the cooperation.

Allow for both, objective and creative space. After all, you are a client to the BPO company. You also have clients of your own so you are lucky to stand in both shoes.

Empathy is part of the “grand design”- so to speak- in problem solving, and it is a gift. It carries the partnership from a basic level to full-scale synergy.

Checks and Balances

You will sooner or latter relize that you have to remain informed and sensitive towards the power you delegate to the BPO company and what is exclusive to your own company.

Applying the principle of Checks and Balances empoweres you to reasonably share the power with your BPO partner in a way that neither of the parties become abusive.

This system even predicts Vetos in very specific cases. Keep an inclusive attitude as you respect what is exclusive to the other.

The maintenance of business relationships is a constant work in progress. As long as you are responsive to the needs of this growing relationship, you are in for a win-win situation.

Si të Përmirësoni Marrëdhënien me Bashkëpunëtorët e Nënkontraktuar

Nënkontraktimi I Operacioneve të Biznesit është vena e një biznesi të suksesshëm dhe përherë e në rritje.

Në një marrëdhënie biznesi, Shërbimet BPO nënkuptojnë t’i besosh bashkëpunëtorit tënd segmente thelbësore të veprimeve të përditshme të kompanisë.

Ajo që një biznes që merr shërbime të nënkontraktuara mund të anashkalojë ndonjëherë është marrëdhënia binare që ekziston midis dy kompanive – ato bashkëveprojnë për të siguruar një mjedis përherë e më të mirë për takimin e qëllimit dhe interesit të ndërsjellë.

Sa më e fortë të jetë kjo lidhje, aq më e suksesshme bëhet kompania kontraktuese.

Përqendrimi në ndërtimin e një marrëdhënieje proaktive me kompaninë e nënkontraktuar ushqen rritjen e biznesit dhe emeton sinergji që qëndron në vlera më të larta se thjeshtë mundi dhe puna për ta arritur.

Ashtu si në gjithçka, edhe këtu ju mund të bëheni përherë e më të zotë në zhvillimin dhe evoluimin e kësaj marrëdhënieje në një bashkëveprim të frytshëm.

Nxitni komunikim ndërveprues midis dy palëve.

Kjo në fakt vlen për çdo marrëdhënie. Komunikimi është çelësi për të zgjidhur çdo problem dhe kurrë nuk lejon që ndonjë situatë e pakëndshme ose e pashprehur të mitifikohet në një stad të paarritshëm apo në diçka të pazgjidhshme.

Theksimi i rëndësisë së ndërveprimit të vazhdueshëm duke mbetur etik dhe diskret në tema të ndjeshme e mban të shëndetshëm dhe konstruktiv mjedisin e bashkëpunimit.

Mos e mbingarkoni partneritetin e arritur

Sigurisht, ky nuk është një angazhim pa detyrime. Të dyja organizatat kanë të drejta vendimmarrjeje dhe detyrime që duhet të përmbushin.

Nëse bëheni tepër kërkues ose kontrollues në kurriz të kompanisë së nënkontraktuar, rrezikoni të cënoni cilësinë e partneritetit tuaj. Kjo minon besimin e ndërsjellë dhe përfundimisht çon në një fund të paqartë dhe jodinjitoz të bashkëpunimit.

Krijoni hapësirë objektive dhe krijuese njëkohësisht. Në fund të fundit, ju jeni klient i kompanisë që ofron shërbime të nënkontraktuara. Nga ana tjetër, ju gjithashtu keni klientët tuaj, kështu që jeni me fat të mblidhni përvojë nga të dy krahët.

Ndjeshmëria është pjesë e “modelit të madh” të zgjidhjes së problemeve – siç mund të quhet, dhe kjo është cilësi tipike e kësaj marrëdhënieje. Nga këtu, partneriteti lartësohet nga një nivel bazik në sinergji të plotë.

Ruajtja e ekuilibrave

Herët a vonë do të kuptoni rëndësinë e të qenit të informuar dhe të ndjeshëm ndaj fuqive që i delegoni kompanisë së nënkontraktuar dhe fuqive që janë ekskluzive për kompaninë tuaj.

Zbatimi i parimit të Kontrolleve dhe Ekuilibrave ju mundëson të ndani vendimmarrjen në mënyrë të arsyeshme me partnerin tuaj BPO në mënyrë të tillë që asnjëra nga palët nuk bëhet abuzive.

Ky sistem madje parashikon të Drejtën e Vetos në raste shumë specifike. Mbani një qëndrim gjithëpërfshirës dhe pranues ndërsa respektoni atë që është ekskluzive për secilin.

Ripërtëritja e marrëdhënieve të biznesit është punë në proces. Për sa kohë që jeni të përgjegjshëm ndaj të rejave që sjell ky bashkëpunim në rritje, çdo situatë do të jetë në anën tuaj.

Leave a Reply