During February, at ABSA offices we held a meeting with an International BPO Company and other BPO companies in Albania. It was a multinational corporation that provides information technology, consulting, and business process services.  With the help of “Invest in Albania,” we did a meeting to see future collaboration opportunities with BPO companies in Albania.

Takim me Kompani Ndërkombëtare të BPO

Gjatë muajit shkurt, në zyrat e ABSA zhvilluam takimin me kompani ndërkombëtare të BPO dhe kompani të tjera me shërbime BPO në Shqipëri. Ishte një korporatë shumëkombëshe që ofron teknologji informacioni, këshillime dhe shërbime të proceseve të biznesit. Me ndihmën e “Invest in Albania” ne bëmë një takim mbi mundësitë e ardhshme të bashkëpunimit me bizneset BPO në Shqipëri.