What is a BPO vendor? 

As a customer, you have definitely been within a BPO vendor’s reach and profited from a BPO vendor’s services all the while referring to them as “the people that get the job done”. 

That last part of the sentence is quite true, so, fear not, a BPO vendor is surely the staff that gets things done.  

As you might have been on the side of reaping the benefits of an Outsourcing service, have you ever wondered how their help and expertise got to you? Was there a scanning process? And, if so, what made your BPO vendor of choice stand out from the rest of them? 

Businesses and companies that choose to transfer parts of their business operations to another company seek to analyze and gain insight of their BPO vendor in the depths of self- knowledge. 

This is rather flattering for the BPO enterprise. It means that the subcontracting party attributes great value to you and sees you as their equal. You are already a winner. 

There you have the trinity of your upcoming BPO vendor: 

Technology reigns supreme 

Your BPO vendor will be responsible for a crucial part of your business operations, and the truth is you rely on them because they can get that task done better than what your in- house staff can.  

What serves as a Quality Assurance in this case is the digitalization of their infrastructure. If your BPO company appreciates technology and software and invests in it while recommending these tools as the most sophisticate way to provide solutions for their clients, then you know they have their business heart in the right place. 

Trust your potential BPO vendors 

Do not be judgmental when asking for help. Asking for help is the first step to doing things better, so stay open- minded and accept all of the proposals from your BPO provider candidates. Trust their expertise and always bear in mind the fact that Outsourcing is their primary investment, so this is their priority and this is what they think about 24/7. 

It serves you as a mild practice of passing on the lead to a staff you trust, even though you did not hire that staff first- hand. As you sign the agreement, this lead- transfer will be your new routine and it will take off of your shoulders the burden of more task management. 

Take a personal approach 

What would you look for in your new employer, if you were the BPO vendor yourself? 

This is an honest question that keeps you realistic. In order for a collaboration to work, it has to go both ways. Both parties are equally engaged in the business relationship and the success or challenges are shared. 

Acknowledge this fact while filtering out the right BPO provider for you so that you can be eligible to ask for more from your new staff. 

Only if you show them your perspective and vision, will you be able to expect them to meet you halfway.  

And… what a good business deal has put together, let no challenge put asunder.  

Shqip 

Të shesësh shërbime… sipas mënyrës së BPO-së! 

Çfarë është një ofrues BPO-je? 

Si klient, ju patjetër që keni arritur të jeni drejtpërdrejtë ose tërthorazi përfitues i shërbimeve të një kompanie nënkontraktore, duke iu drejtuar atyre si “njerëzit që të kryejnë punë”. 

Pjesa përmbyllëse e fjalisë është mëse e vërtetë, kështu që nuk gaboni, një ofrues shërbimesh BPO-je ka padyshim stafin që arrin të përmbyllë suksesshëm detyra e projekte. 

Ndërsa shumicën e rasteve mund të keni qenë në anën e marrjes së këtyre shërbimeve të jashtme, a keni menduar ndonjëherë se si arriti deri te ju kjo ndihmë e ekspertizë?  

A kishte ndonjë proces filtrimi në mes? Dhe, nëse po, çfarë e bëri ofruesin tuaj të shërbimeve të nënkontraktuara të dallonte nga të tjerët? 

Bizneset dhe kompanitë që zgjedhin të transferojnë pjesë të operacioneve të tyre të biznesit tek një kompani tjetër arrijnë të analizojnë dhe të shqyrtojnë kompaninë e nënkontraktuar aq mirë sa nohin dhe veten. 

Kjo është mjaft komplimentuese për ndërmarrjen e BPO- së. Kjo do të thotë që pala në kërkim të shërbimeve të nënkontraktuara ju vlerëson dhe ju sheh si të barabartë. Fillimi i mbarë, gjysma e punës. 

Më poshtë, hidhini një sy trinisë së shentjë të kërkimit të një kompanie nënkontraktuese, kurdo që ju duhet: 

Teknologjia zë vendin e parë 

Dhënësi i shërbimeve BPO do të jetë përgjegjës për një pjesë thelbësore të operacioneve të biznesit tuaj, dhe e vërteta është se ju i besoni atyre pasi ata mund ta përmbushin projektin që i keni besuar më mirë sesa stafi juaj i brendshëm. 

Ajo që shërben si Siguracion Cilësie për shërbimin që merrni është dixhitalizimi i infrastrukturës. Nëse kompania nënkontraktuese që ju keni ndërmend të përzgjidhni vlerëson teknologjinë dhe softuerin e investon në to, ndërsa rekomandon këto mjete si mënyrën më të sofistikuar për të ofruar zgjidhje për ju, si klientët e tyre, atëherë ju e dini që ata janë të zotë dhe kanë qëllim suksesin tuaj. 

Besojini kompanive kandidate ndërsa i vlerësoni 

Mos paragjykoni kur kërkoni ndihmë. Të kërkosh ndihmë është hapi i parë drejt përmirësimit, kështu që zgjeroni perspektivën dhe pranoni të gjitha propozimet nga kandidatët tuaj të mundshëm. Besojini ekspertizës së tyre dhe gjithnjë kini parasysh faktin se nënkontraktimi është investimi i tyre kryesor, kështu që këtë kanë përparësi dhe për këtë mendojnë gjatë gjithë kohës. 

Kjo ju vlen gjithashtu si një praktikë ndihmuese në kalimin e drejtimit tek një staf që i besoni, edhe pse nuk e keni punësuar drejtpërdrejtë ju atë staf. Ndërsa nënshkruani marrëveshjen, kjo zhvendosje fuqie do të jetë rutina juaj e re dhe do t’ju heqë nga supet barrën e detyrave të reja menaxheriale. 

Qasja personale 

Çfarë do të kërkonit nga punëdhënësi juaj i ri, nëse do të ishit ju vetë ofruesi i BPO-së? 

Kjo është një pyetje realiste që ju mban me këmbë në tokë. Në mënyrë që një bashkëpunim të funksionojë, duhet të jetë i dyanshëm. Të dyja palët janë të përfshira në mënyrë të barabartë në marrëdhëniet e biznesit dhe suksesi ose sfidat ndahen po njëlloj. 

Jini të vetëdijshëm për këtë fakt ndërsa kaloni në filtër dhënësin e mundshëm të shërbimeve të nënkontraktuara, në mënyrë që të keni të drejtë të kërkoni më tepër nga stafi juaj i ri. 

Vetëm nëse ndani me to perspektivën dhe vizionin tuaj, atëherë është e sigurt që do të gjeni pikat e takimit. 

Dhe … atë që bën bashkë një marrëveshje e mirë biznesi, nuk e ndan dot asnjë sfidë. 

Leave a Reply