Shoqata “Together for Life” prezanton raportin e realizuar në sektorin Call Center, me 1000 punonjës, në 4 qytete të Shqipërisë

Shoqata e Shërbimeve të Biznesit Shqiptar dhe Shoqata Shqiptare e Transferimeve, së bashku me punonjës të këtij sektori, përfaqësues të institucioneve dhe shoqërisë civile, theksuan, ndër të tjera, mungesën e kushteve të përshtatshme të punës në një tryezë të rrumbullakët të mbajtur ditën e Martë.

Një nga problemet kryesore të paraqitura në studim është mungesa e organizimit të punonjësve për realizimin e lëvizjeve sindikale me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të tyre.

Shoqata “Together for Life”, në partneritet me Qendrën Ndërkombëtare Olof Palme dhe mbështetjen financiare të Sida dhe Qeverinë Suedeze, organizuan një tryezë diskutimi të titulluar “Të drejtat e punonjësve në Call Center / sektorin e BPO.

Qëllimi i projektit në thelb mund të përcaktohet si një përpjekje objektive e shoqërisë civile për të identifikuar mjedisin e jashtëm dhe të brendshëm të kompanive të Call center që veprojnë në vendin tonë.

Tryeza e rrumbullakët kishte për qëllim prezantimin e gjetjeve të monitorimit të të drejtave të punës në sektorin e Call Center, diskutimin midis palëve të interesuara në fushën e marrëdhënieve të punës dhe angazhimin e autoriteteve përgjegjëse për të përmirësuar gjendjen e punonjësve në këtë sektor.

Sipas gjetjeve të diskutuara në këtë tryezë të rrumbullakët u vu re se: Megjithëse ky sektor kontribuon në zhvillimin ekonomik dhe punësimin, ku 90% e të anketuarve pretendojnë se familjet e tyre krijojnë të ardhura nga ky punësim, ekziston nevoja për të përmirësuar elementët e punës së marrëdhënieve, orari i punës, pagesa e orëve shtesë, ndarja midis orëve, të nevojshme për të shmangur lodhjen dhe mjedisin e punës. Disa nga gjetjet në lidhje me këto aspekte janë: 46.7% e tyre punojnë me kohë të pjesshme ose më pak se orët e zakonshme të ditës; 22.3% e punonjësve që punojnë në orët 19:00 – 22:00 nuk paguhen për shtesat e pagave; dhe 99% e të punësuarve kanë një kontratë me afat të pacaktuar me punëdhënësin.

Ekziston një mungesë e një organi kolektiv në formën e një sindikate, e cila shoqërohet gjithashtu nga një mosveprim i punonjësve për t’u përfshirë në organizata të tilla, ndërsa punonjësit femra përbëjnë 63% të të punësuarve.

Sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë, 31.8% e të anketuarve kanë konfirmuar se kanë probleme shëndetësore të shkaktuara nga procesi i punës.

Punonjësit në këtë sektor janë kryesisht femra me 63% të të anketuarve. Ata janë njerëz të arsimuar ku 57.8% e punonjësve e call Center-it kanë përfunduar minimumi shkollën e mesme dhe 42.6% e të punësuarve kanë mbaruar universitet, master dhe doktoratë. Niveli i tyre i arsimimit ndikon gjithashtu në nivelin e informacionit për adresimin e ankesave, ku rreth 20% e ankesave totale në Inspektoratin Shtetëror të Punës janë parashtruar nga ky sektor.

Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit: “Përmirësimi i jetës së punës duke monitoruar të drejtat e punës në 10 Call Center në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Vlorë”. Projekti synon të përmirësojë cilësinë e jetës së punonjësve të 10 ndërmarrjeve të Tiranës, Durrësit, Shkodrës dhe Vlorës duke monitoruar zbatimin e të drejtave të punës dhe ngritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe punëdhënësve për të drejtat e punës dhe marrëdhëniet e punës.

Shoqata @Together for Life prezantoi gjetjet e raportit të realizuar me 1000 punonjës të sektorit të Call Center në 4 qytete shqiptare. Inspektorati Shtetëror i Punës, Shoqatat e Qendrave të Thirrjeve, sipërmarrësit në terren, punonjësit, përfaqësuesit e shoqërisë civile që punojnë në fushën e të drejtave të punës, si dhe media.