Rreth nesh

ABSA – Shoqata e Shërbimit të Biznesit në Shqipëri

ABSA synon të përfaqësojë dhe mbrojë të drejtat dhe interesat e përbashkëta, ekonomike dhe profesionale të anëtarëve të saj, punëdhënësit e sektorit të procesit të transferimit të biznesit (BPO) për tregun e huaj dhe vendas, përfshirë shërbimet e kujdesit ndaj klientit, menaxhimin financiar, burimet njerëzore, marketingun, promovimin në internet, lokalizimi, etj. Qëllimi i Shoqatës është të lehtësojë përmirësimin e sektorit BPO në nivelin ndërkombëtar përmes prezantimit të shërbimeve me vlerë të shtuar dhe shkëmbimit të praktikave më të mira, informacionit cilësor dhe rezultateve të hulumtimit, përfitimeve dhe zgjedhjeve inovative në industritë nënkontraktuese. ABSA synon të bëhet partneri i sektorit privat në marrëdhëniet me qeverinë.