Female employment, entrepreneurship and rights in the BPO sector.

The development of the BPO sector has not only been a notable aid of the world economy, but it has also been a beacon of opportunities for jobseekers around the world. The female demographic has profited the most from these opportunities, and are the most important enablers of the expansion that the industry has experienced over the last decade. Women, especially in rural areas, are now seeing themselves be financially independent and self-reliant as a result of employment in the BPO sector.  

Aside from attractive salaries, the benefits offered by the industry have motivated many women to not only seek employment in this sector, but see it as a successful career path. Some of the mentioned benefits are flexible salary benefits, paid days off, maternity leave, and occasional employee stock option plans, among many other things.

The most recognized branch of the BPO sector is the call center industry, and it’s in this branch where the majority of the demographic is employed.  However, in the last few years BPO companies are recognizing women at all levels and are trying to accommodate and involve women in higher-positioned, leading roles. Furthermore, thousands of women are founding their own businesses that outsource and offer many different services besides call centers.

Many organizations, notably ABSA (Albanian Business Service Association), are currently lobbying to protect the rights of the sector’s female employees, to hire even more women in BPO companies, and to increase the number of women in leading roles and female entrepreneurs in the industry. 

Additionally, the association is further encouraging the demographic to consider outsourcing as a serious career path by providing trainings, internships and job opportunities.

Punësimi i grave, sipërmarrja dhe të drejtat në sektorin BPO.

Zhvillimi i sektorit BPO jo vetëm që ka qenë një ndihmë e dukshme e ekonomisë botërore, por ka qenë gjithashtu një burim mundësish për çdo punëkërkues. Punonjëset qe janë femra kanë përfituar më shumë nga këto mundësi që ofron, duke qenë dhe mundësueset më të rëndësishme të zgjerimit që industria ka përjetuar gjatë dekadës së fundit. Gratë, veçanërisht në zonat rurale, tani po e shohin veten të jenë të pavarur financiarisht dhe të mbështesin vetveten si rezultat i punësimit në sektorin BPO.

Përveç pagave tërheqëse, përfitimet e ofruara gjithashtu nga industria kanë motivuar shumë gra që të kërkojnë punë në këtë sektor, dhe që ta shohin atë si një rrugë të suksesshme në karrierë. Disa nga përfitimet e përmendura janë benefitet e ndryshme që ofrohen, ditët pushim të paguara, lejet e paguara të shtatzënisë, ndër shumë gjëra të tjera.

Nën-ndarja më e njohur e sektorit BPO është industria e Call Center. Në call center është ku dhe shumica e grave janë të punësuara. Sidoqoftë, në vitet e fundit kompanitë BPO po njohin gratë në të gjitha nivelet e kompanive të tyre dhe po përpiqen të akomodojnë dhe përfshijnë gratë në role udhëheqëse me pozita më të larta. Për më tepër, mijëra gra po themelojnë bizneset e tyre outsourcing.

Shumë organizata, veçanërisht ABSA (Albanian Business Service Association), aktualisht janë duke lobuar për të mbrojtur të drejtat e punonjësve femra të sektorit, për të punësuar edhe më shumë gra në ndërmarrjet BPO dhe për të rritur numrin e grave në role ekzekutive dhe numrin e femrave që janë sipërmarrëse në industri. Për më tepër, ABSA po inkurajon më tej që gratë ta konsiderojnë outsourcing si një karrierë serioze, duke siguruar trajnime, praktikë dhe mundësi pune nga shoqata.

Leave a Reply